ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Confirmação de Pagamento

( Depto. Financeiro )

 Semi-Dedicado / Dedicado / Cloud Computing

Suporte a servidores semi-dedicado ou dedicados

 Revenda / Hospedagem / Streaming

- Suporte a servidores linux

 Vendas

- Upgrades, Adicionais e Outros

 Contabilidade

- Faturas, Negociações , Alterações